DETALL: Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d'Obra
AUTORS: Lluís Jubert i Eugènia Santacana
EMPLAçAMENT: C/ Garbí 11, Púbol. Baix Empordà. Girona
CLIENT: Jordi Cantarell Aixendri
CONSTRUCTOR: Obres i Construccions Joan Fusté S.L.
 
ESTRUCTURa: Eduard Bosch i Oriol Bosch
Medicions i pressupost: Xavier Bonet
arquitectura tècnica d.o.: Xavier Bonet
FOTOGRAFIa: Jordi Bernadó, Eugeni Pons, Hisao Suzuki
 
any projecte: 1996
any construcció: 1997
Nº de VISAT: 96402643
DATA CFO: 16 de desembre 1999
SUP. CONSTRUÏDA: 200,64 m²
PRESSUPOST: 74.605,54 € (PEC sense iva)
CASA JORDI CANTARELL - Púbol 1996
< menu